รหัสดีโอไอ 10.14457/PSU.res.2016.2
Title การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และสุข ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสงขลา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
Creator ศิริวรรณ พิริยคุณธร
Contributor 1. ขัวญตา บาลทิพย์(ชุดที่1)
2. อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ(ชุดที่2)
3. นฤมล ติระพัฒน์(ชุดที่3)
Publisher มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2559
Keywords 1. นักเรียน(ชุดที่1)
2. ส่งเสริมเด็กวัยเรียน(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1

บรรณานุกรม

ศิริวรรณ พิริยคุณธร. (2559). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และสุข ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสงขลา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม.
       สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ศิริวรรณ พิริยคุณธร. 2559. "การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และสุข ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสงขลา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม".
       สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ศิริวรรณ พิริยคุณธร. "การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และสุข ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสงขลา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม".
       สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559. Print.