รหัสดีโอไอ 10.14457/PSU.res.2016.2
Title การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และสุข ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสงขลา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
Creator ศิริวรรณ พิริยคุณธร
Contributor 1. ขัวญตา บาลทิพย์
2. อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ
3. นฤมล ติระพัฒน์
Publisher มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2559
Keyword นักเรียน ,ส่งเสริมเด็กวัยเรียน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1

บรรณานุกรม

ศิริวรรณ พิริยคุณธร และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และสุข ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสงขลา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท.
ศิริวรรณ พิริยคุณธร และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และสุข ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสงขลา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;
ศิริวรรณ พิริยคุณธร และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และสุข ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสงขลา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559. Print.