รหัสดีโอไอ 10.14457/PSU.res.2014.14
Title การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
Creator กำพล ประทีปชัยกูร
Contributor 1. กฤช สมนึก
2. นฤมล อินทรัตน์
Publisher มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2557
Keyword น้ำมันปาล์ม ,กรดไขมันอิสระ
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1

บรรณานุกรม

กำพล ประทีปชัยกูร และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2557) การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท.
กำพล ประทีปชัยกูร และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2557. การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;
กำพล ประทีปชัยกูร และผู้แต่งคนอื่นๆ. การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557. Print.