รหัสดีโอไอ 10.14457/PSU.res.2014.14
Title การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน
Creator กำพล ประทีปชัยกูร
Contributor 1. กฤช สมนึก(ชุดที่1)
2. นฤมล อินทรัตน์(ชุดที่2)
Publisher มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2557
Keywords 1. น้ำมันปาล์ม(ชุดที่1)
2. กรดไขมันอิสระ(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1

บรรณานุกรม

กำพล ประทีปชัยกูร. (2557). การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน.
       สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
กำพล ประทีปชัยกูร. 2557. "การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน".
       สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
กำพล ประทีปชัยกูร. "การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบหมุนวน".
       สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557. Print.