รหัสดีโอไอ 10.14457/PSU.res.2013.22
Title ประสิทธิผลของการใช้การแสดงบทบาทสมมติในการสอน "ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ"
Creator สุชาดา ทิพย์มนตรี
Publisher มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2556
Keywords 1. การสอน(ชุดที่1)
2. ภาษาอังกฤษ(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1

บรรณานุกรม

สุชาดา ทิพย์มนตรี. (2556). ประสิทธิผลของการใช้การแสดงบทบาทสมมติในการสอน "ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ".
       สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
สุชาดา ทิพย์มนตรี. 2556. "ประสิทธิผลของการใช้การแสดงบทบาทสมมติในการสอน "ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ"".
       สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
สุชาดา ทิพย์มนตรี. "ประสิทธิผลของการใช้การแสดงบทบาทสมมติในการสอน "ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ"".
       สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556. Print.