รหัสดีโอไอ 10.14457/PSU.res.2013.22
Title ประสิทธิผลของการใช้การแสดงบทบาทสมมติในการสอน "ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ"
Creator สุชาดา ทิพย์มนตรี
Publisher มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2556
Keyword การสอน ,ภาษาอังกฤษ
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1

บรรณานุกรม

สุชาดา ทิพย์มนตรี, (2556) ประสิทธิผลของการใช้การแสดงบทบาทสมมติในการสอน "ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ". มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท.
สุชาดา ทิพย์มนตรี, 2556. ประสิทธิผลของการใช้การแสดงบทบาทสมมติในการสอน "ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ". ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;
สุชาดา ทิพย์มนตรี, ประสิทธิผลของการใช้การแสดงบทบาทสมมติในการสอน "ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ". ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556. Print.