รหัสดีโอไอ 10.14457/PSU.res.2013.21
Title การใช้ระบบการกรีดแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและลดอาการหน้ายางแห้งของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Creator สายัณห์ สดุดี
Contributor 1. สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. สันติไมตรี ก้อนคำดี
3. พัชริน ส่งศรี
4. สมยศ มีทา
Publisher มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2556
Keyword ยางพารา ,เพิ่มผลผลิตน้ำยาง
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1

บรรณานุกรม

สายัณห์ สดุดี และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2556) การใช้ระบบการกรีดแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและลดอาการหน้ายางแห้งของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท.
สายัณห์ สดุดี และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2556. การใช้ระบบการกรีดแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและลดอาการหน้ายางแห้งของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;
สายัณห์ สดุดี และผู้แต่งคนอื่นๆ. การใช้ระบบการกรีดแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและลดอาการหน้ายางแห้งของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556. Print.