รหัสดีโอไอ 10.14457/PSU.res.2013.21
Title การใช้ระบบการกรีดแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและลดอาการหน้ายางแห้งของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Creator สายัณห์ สดุดี
Contributor 1. สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา(ชุดที่1)
2. สันติไมตรี ก้อนคำดี(ชุดที่2)
3. พัชริน ส่งศรี(ชุดที่3)
4. สมยศ มีทา(ชุดที่4)
Publisher มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2556
Keywords 1. ยางพารา(ชุดที่1)
2. เพิ่มผลผลิตน้ำยาง(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1

บรรณานุกรม

สายัณห์ สดุดี. (2556). การใช้ระบบการกรีดแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและลดอาการหน้ายางแห้งของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.
       สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
สายัณห์ สดุดี. 2556. "การใช้ระบบการกรีดแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและลดอาการหน้ายางแห้งของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย".
       สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
สายัณห์ สดุดี. "การใช้ระบบการกรีดแบบสองรอยกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางและลดอาการหน้ายางแห้งของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย".
       สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556. Print.