รหัสดีโอไอ 10.14457/PSU.res.2012.29
Title การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเนื้อผลปาล์มออกจากเมล็ดปาล์ม
Creator นงเยาว์ เมืองดี
Publisher มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2555
Keywords เครื่องแยกเนื้อ
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1

บรรณานุกรม

นงเยาว์ เมืองดี. (2555). การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเนื้อผลปาล์มออกจากเมล็ดปาล์ม.
       สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
นงเยาว์ เมืองดี. 2555. "การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเนื้อผลปาล์มออกจากเมล็ดปาล์ม".
       สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
นงเยาว์ เมืองดี. "การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเนื้อผลปาล์มออกจากเมล็ดปาล์ม".
       สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555. Print.