รหัสดีโอไอ 10.14457/PSU.res.2012.29
Title การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเนื้อผลปาล์มออกจากเมล็ดปาล์ม
Creator นงเยาว์ เมืองดี
Publisher มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2555
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1

บรรณานุกรม

นงเยาว์ เมืองดี, (2555) การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเนื้อผลปาล์มออกจากเมล็ดปาล์ม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท.
นงเยาว์ เมืองดี, 2555. การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเนื้อผลปาล์มออกจากเมล็ดปาล์ม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;
นงเยาว์ เมืองดี, การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเนื้อผลปาล์มออกจากเมล็ดปาล์ม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555. Print.