รหัสดีโอไอ 10.14457/PSU.res.2006.32
Title ชนิดและปริมาณสบู่ที่มีอยู่เดิมในน้ำยางธรรมชาติ /
Creator วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม
Publisher คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,
Publication Year 2549
Keywords 1. สบู่(ชุดที่1)
2. น้ำยางธรรมชาติ(ชุดที่2)
3. ยางพารา(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม. (2549). ชนิดและปริมาณสบู่ที่มีอยู่เดิมในน้ำยางธรรมชาติ /.
       ปัตตานี :: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,.
วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม. 2549. "ชนิดและปริมาณสบู่ที่มีอยู่เดิมในน้ำยางธรรมชาติ /".
       ปัตตานี :: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,.
วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม. "ชนิดและปริมาณสบู่ที่มีอยู่เดิมในน้ำยางธรรมชาติ /".
       ปัตตานี :: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,, 2549. Print.