รหัสดีโอไอ 10.14457/PSU.res.2006.32
Title ชนิดและปริมาณสบู่ที่มีอยู่เดิมในน้ำยางธรรมชาติ /
Creator วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม
Publisher คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,
Publication Year 2549
Keyword สบู่ ,น้ำยางธรรมชาติ ,ยางพารา
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม, (2549) ชนิดและปริมาณสบู่ที่มีอยู่เดิมในน้ำยางธรรมชาติ /. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,:ม.ป.ท.
วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม, 2549. ชนิดและปริมาณสบู่ที่มีอยู่เดิมในน้ำยางธรรมชาติ /. ม.ป.ท.:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,;
วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม, ชนิดและปริมาณสบู่ที่มีอยู่เดิมในน้ำยางธรรมชาติ /. ม.ป.ท.:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2549. Print.