รหัสดีโอไอ 10.14457/PSU.res.2006.28
Title การเตรียมไอออนิกอีลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติซัลโฟเนตและคาร์บอกซิเลต เพื่อใช้เป็นตัวประสานสำหรับเบลนด์ของยางธรรมชาติร่วมกับยางสังเคราะห์ /
Creator ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์
Contributor มนัส แซ่ด่าน
Publisher มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Publication Year 2549
Keyword ยางธรรมชาติ ,ยางสังเคราะห์ ,ไอออนิกอีลาสโตเมอร์ ,คาร์บอกซิเลต
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์,มนัส แซ่ด่าน. (2549) การเตรียมไอออนิกอีลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติซัลโฟเนตและคาร์บอกซิเลต เพื่อใช้เป็นตัวประสานสำหรับเบลนด์ของยางธรรมชาติร่วมกับยางสังเคราะห์ /. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,:ม.ป.ท.
ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์,มนัส แซ่ด่าน. 2549. การเตรียมไอออนิกอีลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติซัลโฟเนตและคาร์บอกซิเลต เพื่อใช้เป็นตัวประสานสำหรับเบลนด์ของยางธรรมชาติร่วมกับยางสังเคราะห์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,;
ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์,มนัส แซ่ด่าน. การเตรียมไอออนิกอีลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติซัลโฟเนตและคาร์บอกซิเลต เพื่อใช้เป็นตัวประสานสำหรับเบลนด์ของยางธรรมชาติร่วมกับยางสังเคราะห์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549. Print.