รหัสดีโอไอ 10.14457/PSU.res.2006.28
Title การเตรียมไอออนิกอีลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติซัลโฟเนตและคาร์บอกซิเลต เพื่อใช้เป็นตัวประสานสำหรับเบลนด์ของยางธรรมชาติร่วมกับยางสังเคราะห์ /
Creator ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์
Contributor มนัส แซ่ด่าน
Publisher มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. ยางธรรมชาติ(ชุดที่1)
2. ยางสังเคราะห์(ชุดที่2)
3. ไอออนิกอีลาสโตเมอร์(ชุดที่3)
4. คาร์บอกซิเลต(ชุดที่4)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์. (2549). การเตรียมไอออนิกอีลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติซัลโฟเนตและคาร์บอกซิเลต เพื่อใช้เป็นตัวประสานสำหรับเบลนด์ของยางธรรมชาติร่วมกับยางสังเคราะห์ /.
       สงขลา :: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,.
ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์. 2549. "การเตรียมไอออนิกอีลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติซัลโฟเนตและคาร์บอกซิเลต เพื่อใช้เป็นตัวประสานสำหรับเบลนด์ของยางธรรมชาติร่วมกับยางสังเคราะห์ /".
       สงขลา :: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,.
ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์. "การเตรียมไอออนิกอีลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติซัลโฟเนตและคาร์บอกซิเลต เพื่อใช้เป็นตัวประสานสำหรับเบลนด์ของยางธรรมชาติร่วมกับยางสังเคราะห์ /".
       สงขลา :: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,, 2549. Print.