รหัสดีโอไอ 10.14457/PSU.res.2006.27
Title การเตรียมและทดสอบการกรองเกลือ ด้วยเมมเบรนคอมโพสิตชนิดโพลีอีเธอร์ซัลโฟน/ไคโตซาน /
Creator พิกุล วณิชาภิชาติ
Publisher ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Publication Year 2549
Keyword เกลือ ,เมมเบรนคอมโพสิท ,โพลิอีเธอร์ซัลโฟน/ไคโตแซน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

พิกุล วณิชาภิชาติ, (2549) การเตรียมและทดสอบการกรองเกลือ ด้วยเมมเบรนคอมโพสิตชนิดโพลีอีเธอร์ซัลโฟน/ไคโตซาน /. ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,:ม.ป.ท.
พิกุล วณิชาภิชาติ, 2549. การเตรียมและทดสอบการกรองเกลือ ด้วยเมมเบรนคอมโพสิตชนิดโพลีอีเธอร์ซัลโฟน/ไคโตซาน /. ม.ป.ท.:ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,;
พิกุล วณิชาภิชาติ, การเตรียมและทดสอบการกรองเกลือ ด้วยเมมเบรนคอมโพสิตชนิดโพลีอีเธอร์ซัลโฟน/ไคโตซาน /. ม.ป.ท.:ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549. Print.