รหัสดีโอไอ 10.14457/PSU.res.2006.27
Title การเตรียมและทดสอบการกรองเกลือ ด้วยเมมเบรนคอมโพสิตชนิดโพลีอีเธอร์ซัลโฟน/ไคโตซาน /
Creator พิกุล วณิชาภิชาติ
Publisher ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
Publication Year 2549
Keywords 1. เกลือ(ชุดที่1)
2. เมมเบรนคอมโพสิท(ชุดที่2)
3. โพลิอีเธอร์ซัลโฟน/ไคโตแซน(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

พิกุล วณิชาภิชาติ. (2549). การเตรียมและทดสอบการกรองเกลือ ด้วยเมมเบรนคอมโพสิตชนิดโพลีอีเธอร์ซัลโฟน/ไคโตซาน /.
       สงขลา :: ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,.
พิกุล วณิชาภิชาติ. 2549. "การเตรียมและทดสอบการกรองเกลือ ด้วยเมมเบรนคอมโพสิตชนิดโพลีอีเธอร์ซัลโฟน/ไคโตซาน /".
       สงขลา :: ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,.
พิกุล วณิชาภิชาติ. "การเตรียมและทดสอบการกรองเกลือ ด้วยเมมเบรนคอมโพสิตชนิดโพลีอีเธอร์ซัลโฟน/ไคโตซาน /".
       สงขลา :: ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,, 2549. Print.