รหัสดีโอไอ 10.14457/NU.res.2018.8
Title Comparison of Social Capital for Performance between State and Private Organization
Creator Sunanvadee Palasak
Contributor Sutana Boonlua
Publisher คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
Publication Year 2018
Keyword Social Capital ,Performance ,Information Sharing
Abstract The objective of this research is to compare the effect of information sharing and absorptive capacity between social capital and organizational performance which might play a different effect in each state and private organizations. Questionnaires were distributed to 278 respondents in both organizations. The Structural Equation Model (SEM), Regression, and descriptive statistics were used to analysis all effects. The results show that social capital positively affects organizational performance. Moreover, information sharing is a full mediation of the relationship between social capital and organizational performance in state organizations, while in private organization is a partial mediation. Furthermore, absorptive capacity moderates relationship between information sharing and organizational performance. The future research can continue investigate a specific organization which may provide different results to compare or suggest vary organization.
Language ENG
URL Website http://www.bec.nu.ac.th/becic2018/
Website title BECIC2018
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Sunanvadee Palasak,Sutana Boonlua. (2018) Comparison of Social Capital for Performance between State and Private Organization. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร:ม.ป.ท.
Sunanvadee Palasak,Sutana Boonlua. 2018. Comparison of Social Capital for Performance between State and Private Organization. ม.ป.ท.:คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร;
Sunanvadee Palasak,Sutana Boonlua. Comparison of Social Capital for Performance between State and Private Organization. ม.ป.ท.:คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2018. Print.