รหัสดีโอไอ 10.14457/NU.res.2018.11
Title Diversity Management: When Generation Z come to the Workplace and How Human Resource Can Manage?
Creator Naphat Wuttaphan
Publisher คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
Publication Year 2018
Keyword Diversity ,Diversity Management ,Generation Z ,Human Resource
Abstract The rapid growing development of technology and social media as well as the world's changing in population's structure is essential to organization not only private sector but also public sector in order to prepare their workforce effectiveness in the future. Diversity is one of the sensitive issues that organization must manage well and carefully. The challenges in a diverse workforce, especially for generational differences are now on the spotlight to many multinational companies. Moreover, generation Z is now entering the University education and will participate labor force in the future. Hence, this paper aims to 1) study a generation differences from silent generation, baby boomer, generation X, generation Y, to generation Z, in order to 2) study and analyze the characteristics of generation Z, and finally (3) find the ways to manage and harmonize generation Z into the workplace with other generations. Furthermore, general concept of multi-generational differences, diversity management in generation Z, guideline how to work with generation Z are also discussed. The results of this paper will be beneficial to both private and public organizations in order to prepare workforce, and adjust the human resource management and development strategy to cope with this disruptive change in the future.
Language ENG
URL Website http://www.bec.nu.ac.th/becic2018/
Website title BECIC2018
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Naphat Wuttaphan, (2018) Diversity Management: When Generation Z come to the Workplace and How Human Resource Can Manage?. คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร:ม.ป.ท.
Naphat Wuttaphan, 2018. Diversity Management: When Generation Z come to the Workplace and How Human Resource Can Manage?. ม.ป.ท.:คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร;
Naphat Wuttaphan, Diversity Management: When Generation Z come to the Workplace and How Human Resource Can Manage?. ม.ป.ท.:คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2018. Print.