รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2017.24
Title ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมรังแกทางไซเบอร์ในนักเรียนมัธยมต้น
Creator เอมวดี เกียรติศิริ
Contributor นฤมล เอื้อมณีกูล
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2560
Keyword นักเรียนมัธยมต้น ,พฤติกรรมรังแกทางไซเบอร์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

เอมวดี เกียรติศิริ,นฤมล เอื้อมณีกูล. (2560) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมรังแกทางไซเบอร์ในนักเรียนมัธยมต้น. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
เอมวดี เกียรติศิริ,นฤมล เอื้อมณีกูล. 2560. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมรังแกทางไซเบอร์ในนักเรียนมัธยมต้น. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
เอมวดี เกียรติศิริ,นฤมล เอื้อมณีกูล. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมรังแกทางไซเบอร์ในนักเรียนมัธยมต้น. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560. Print.