รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2015.147
Title ภาวะผู้นํากับการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาท้องที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Creator พัฒนะ ชูพันธ์
Contributor สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2558
Keyword ภาวะผู้นํา ,หลักธรรมาภิบาล ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

พัฒนะ ชูพันธ์,สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ. (2558) ภาวะผู้นํากับการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาท้องที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
พัฒนะ ชูพันธ์,สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ. 2558. ภาวะผู้นํากับการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาท้องที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
พัฒนะ ชูพันธ์,สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ. ภาวะผู้นํากับการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาท้องที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558. Print.