รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2015.147
Title ภาวะผู้นํากับการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาท้องที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
Creator พัฒนะ ชูพันธ์
Contributor สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2558
Keywords 1. ภาวะผู้นํา(ชุดที่1)
2. หลักธรรมาภิบาล(ชุดที่2)
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

พัฒนะ ชูพันธ์. (2558). ภาวะผู้นํากับการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาท้องที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช.
       นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.
พัฒนะ ชูพันธ์. 2558. "ภาวะผู้นํากับการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาท้องที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช".
       นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.
พัฒนะ ชูพันธ์. "ภาวะผู้นํากับการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาท้องที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช".
       นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558. Print.