รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2015.145
Title ความสัมพันธ์ของความเหนื่อยหน่ายในงานกับการผูกใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐแห่งหนึ่ง
Creator ดวงฤทัย สัมฤทธิ์
Contributor ภูษิตา อินทรประสงค์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2558
Keyword การผูกใจในงาน ,ความเหนื่อยหน่ายในงาน ,พยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

ดวงฤทัย สัมฤทธิ์,ภูษิตา อินทรประสงค์. (2558) ความสัมพันธ์ของความเหนื่อยหน่ายในงานกับการผูกใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐแห่งหนึ่ง. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
ดวงฤทัย สัมฤทธิ์,ภูษิตา อินทรประสงค์. 2558. ความสัมพันธ์ของความเหนื่อยหน่ายในงานกับการผูกใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐแห่งหนึ่ง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
ดวงฤทัย สัมฤทธิ์,ภูษิตา อินทรประสงค์. ความสัมพันธ์ของความเหนื่อยหน่ายในงานกับการผูกใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐแห่งหนึ่ง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558. Print.