รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2015.145
Title ความสัมพันธ์ของความเหนื่อยหน่ายในงานกับการผูกใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐแห่งหนึ่ง
Creator ดวงฤทัย สัมฤทธิ์
Contributor ภูษิตา อินทรประสงค์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2558
Keywords 1. การผูกใจในงาน(ชุดที่1)
2. ความเหนื่อยหน่ายในงาน(ชุดที่2)
3. พยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

ดวงฤทัย สัมฤทธิ์. (2558). ความสัมพันธ์ของความเหนื่อยหน่ายในงานกับการผูกใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐแห่งหนึ่ง.
       นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.
ดวงฤทัย สัมฤทธิ์. 2558. "ความสัมพันธ์ของความเหนื่อยหน่ายในงานกับการผูกใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐแห่งหนึ่ง".
       นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.
ดวงฤทัย สัมฤทธิ์. "ความสัมพันธ์ของความเหนื่อยหน่ายในงานกับการผูกใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐแห่งหนึ่ง".
       นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558. Print.