รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2014.317
Title ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อมในสตรีกลุ่มเสี่ยง อายุ 50-60 ปี
Creator ประทุมทิพย์ ด้วงเจริญ
Contributor แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2557
Keyword การป้องกันข้อเข่าเสื่อม ,ข้อเข่าเสื่อม ,สตรีกลุ่มเสี่ยง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ประทุมทิพย์ ด้วงเจริญ,แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ. (2557) ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อมในสตรีกลุ่มเสี่ยง อายุ 50-60 ปี. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
ประทุมทิพย์ ด้วงเจริญ,แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ. 2557. ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อมในสตรีกลุ่มเสี่ยง อายุ 50-60 ปี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
ประทุมทิพย์ ด้วงเจริญ,แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ. ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันข้อเข่าเสื่อมในสตรีกลุ่มเสี่ยง อายุ 50-60 ปี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Print.