รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2014.315
Title วัฒนธรรมดนตรีไทยในวิทยาลัยนาฏศิลปกับการใช้เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยในการจัดการเรียนการสอน
Creator อัมพาพัฒน์ ทุนอินทร์
Contributor พชร สุวรรณภาชน์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2557
Keyword ดนตรีไทย ,วัฒนธรรมดนตรีไทย ,การจัดการเรียนการสอน ,วิทยาลัยนาฏศิลป
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

อัมพาพัฒน์ ทุนอินทร์,พชร สุวรรณภาชน์. (2557) วัฒนธรรมดนตรีไทยในวิทยาลัยนาฏศิลปกับการใช้เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยในการจัดการเรียนการสอน. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
อัมพาพัฒน์ ทุนอินทร์,พชร สุวรรณภาชน์. 2557. วัฒนธรรมดนตรีไทยในวิทยาลัยนาฏศิลปกับการใช้เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยในการจัดการเรียนการสอน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
อัมพาพัฒน์ ทุนอินทร์,พชร สุวรรณภาชน์. วัฒนธรรมดนตรีไทยในวิทยาลัยนาฏศิลปกับการใช้เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยในการจัดการเรียนการสอน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Print.