รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2014.275
Title ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
Creator สุชาดา เตชวาทกุล
Contributor เอมพร รตินธร
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2557
Keyword ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ ,ปริมาณแคลเซียมในการบริโภค ,ปริมาณใยอาหารในการบริโภค ,คาความดันเลือดแดงเฉลี่ยในไตรมาสสอง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

สุชาดา เตชวาทกุล,เอมพร รตินธร. (2557) ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
สุชาดา เตชวาทกุล,เอมพร รตินธร. 2557. ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
สุชาดา เตชวาทกุล,เอมพร รตินธร. ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Print.