รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2014.275
Title ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
Creator สุชาดา เตชวาทกุล
Contributor เอมพร รตินธร
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2557
Keywords 1. ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ(ชุดที่1)
2. ปริมาณแคลเซียมในการบริโภค(ชุดที่2)
3. ปริมาณใยอาหารในการบริโภค(ชุดที่3)
4. คาความดันเลือดแดงเฉลี่ยในไตรมาสสอง(ชุดที่4)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

สุชาดา เตชวาทกุล. (2557). ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์.
       นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุชาดา เตชวาทกุล. 2557. "ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์".
       นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุชาดา เตชวาทกุล. "ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์".
       นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Print.