รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2014.274
Title ปัจจัยทํานายการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
Creator วิภาภรณ วังวรตระกูล
Contributor นันทวัน สุวรรณรูป
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2557
Keywords 1. การรับประทานยาอยางสม่ำาเสมอตอเนื่อง(ชุดที่1)
2. โรคความดันโลหิตสูง(ชุดที่2)
3. สมรรถนะแหงตน(ชุดที่3)
4. การรับรู อุปสรรค(ชุดที่4)
5. การสื่อสารระหวางผูปวยและบุคลากรทางการแพทย(ชุดที่5)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

วิภาภรณ วังวรตระกูล. (2557). ปัจจัยทํานายการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ.
       นนทบุรี: มหาวิทยาลัยมหิดล.
วิภาภรณ วังวรตระกูล. 2557. "ปัจจัยทํานายการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ".
       นนทบุรี: มหาวิทยาลัยมหิดล.
วิภาภรณ วังวรตระกูล. "ปัจจัยทํานายการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ".
       นนทบุรี: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Print.