รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2014.274
Title ปัจจัยทํานายการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
Creator วิภาภรณ วังวรตระกูล
Contributor นันทวัน สุวรรณรูป
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2557
Keyword การรับประทานยาอยางสม่ำาเสมอตอเนื่อง ,โรคความดันโลหิตสูง ,สมรรถนะแหงตน ,การรับรู อุปสรรค ,การสื่อสารระหวางผูปวยและบุคลากรทางการแพทย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

วิภาภรณ วังวรตระกูล,นันทวัน สุวรรณรูป. (2557) ปัจจัยทํานายการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
วิภาภรณ วังวรตระกูล,นันทวัน สุวรรณรูป. 2557. ปัจจัยทํานายการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
วิภาภรณ วังวรตระกูล,นันทวัน สุวรรณรูป. ปัจจัยทํานายการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Print.