รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2014.273
Title สุขภาวะของพัฒนากร: การศึกษาแนวปรากฎการณวิทยา
Creator ษมาพร รักจรรยาบรรณ
Contributor ชิตชยางค ยมาภัย
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2557
Keywords 1. สุขภาวะ(ชุดที่1)
2. พัฒนากร(ชุดที่2)
3. การศึกษาแนวปรากฏการณวิทยา(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

ษมาพร รักจรรยาบรรณ. (2557). สุขภาวะของพัฒนากร: การศึกษาแนวปรากฎการณวิทยา.
       นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.
ษมาพร รักจรรยาบรรณ. 2557. "สุขภาวะของพัฒนากร: การศึกษาแนวปรากฎการณวิทยา".
       นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.
ษมาพร รักจรรยาบรรณ. "สุขภาวะของพัฒนากร: การศึกษาแนวปรากฎการณวิทยา".
       นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Print.