รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2014.273
Title สุขภาวะของพัฒนากร: การศึกษาแนวปรากฎการณวิทยา
Creator ษมาพร รักจรรยาบรรณ
Contributor ชิตชยางค ยมาภัย
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2557
Keyword สุขภาวะ ,พัฒนากร ,การศึกษาแนวปรากฏการณวิทยา
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

ษมาพร รักจรรยาบรรณ,ชิตชยางค ยมาภัย. (2557) สุขภาวะของพัฒนากร: การศึกษาแนวปรากฎการณวิทยา. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
ษมาพร รักจรรยาบรรณ,ชิตชยางค ยมาภัย. 2557. สุขภาวะของพัฒนากร: การศึกษาแนวปรากฎการณวิทยา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
ษมาพร รักจรรยาบรรณ,ชิตชยางค ยมาภัย. สุขภาวะของพัฒนากร: การศึกษาแนวปรากฎการณวิทยา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Print.