รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2014.271
Title แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Creator บัว เย็นที่
Contributor ภัทร์ พลอยแหวน
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2557
Keyword การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ,ประสิทธิภาพการสื่อสาร ,แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

บัว เย็นที่,ภัทร์ พลอยแหวน. (2557) แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
บัว เย็นที่,ภัทร์ พลอยแหวน. 2557. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
บัว เย็นที่,ภัทร์ พลอยแหวน. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Print.