รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2014.271
Title แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Creator บัว เย็นที่
Contributor ภัทร์ พลอยแหวน
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2557
Keywords 1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)(ชุดที่1)
2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร(ชุดที่2)
3. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

บัว เย็นที่. (2557). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
       นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.
บัว เย็นที่. 2557. "แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย".
       นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.
บัว เย็นที่. "แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย".
       นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Print.