รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2014.270
Title การมีส่วนร่วมของบุคลากรกับการขับเคลื่อนภารกิจด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Creator นภาพร สุพงษ์
Contributor ภัทร์ พลอยแหวน
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2557
Keywords 1. การมีส่วนร่วม(ชุดที่1)
2. การขับเคลื่อนภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(ชุดที่2)
3. บุคลากร(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

นภาพร สุพงษ์. (2557). การมีส่วนร่วมของบุคลากรกับการขับเคลื่อนภารกิจด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.
       นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.
นภาพร สุพงษ์. 2557. "การมีส่วนร่วมของบุคลากรกับการขับเคลื่อนภารกิจด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร".
       นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.
นภาพร สุพงษ์. "การมีส่วนร่วมของบุคลากรกับการขับเคลื่อนภารกิจด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร".
       นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Print.