รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2014.270
Title การมีส่วนร่วมของบุคลากรกับการขับเคลื่อนภารกิจด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Creator นภาพร สุพงษ์
Contributor ภัทร์ พลอยแหวน
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2557
Keyword การมีส่วนร่วม ,การขับเคลื่อนภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ,บุคลากร
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

นภาพร สุพงษ์,ภัทร์ พลอยแหวน. (2557) การมีส่วนร่วมของบุคลากรกับการขับเคลื่อนภารกิจด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
นภาพร สุพงษ์,ภัทร์ พลอยแหวน. 2557. การมีส่วนร่วมของบุคลากรกับการขับเคลื่อนภารกิจด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
นภาพร สุพงษ์,ภัทร์ พลอยแหวน. การมีส่วนร่วมของบุคลากรกับการขับเคลื่อนภารกิจด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Print.