รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2013.330
Title ชุดการสอนซ่อมเสริมทักษะเรื่องจังหวะหลักคงที่และกระสวนจังหวะ สําหรับนักเรียนเปียโนระดับชั้นต้น ในช่วงอายุ 6-9 ปี
Creator พรสุรัช อินต๊ะขันท์
Contributor วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2556
Keywords 1. ชุดการสอนซ่อมเสริม(ชุดที่1)
2. กระสวนจังหวะ(ชุดที่2)
3. จังหวะหลักคงที่(ชุดที่3)
4. เปียโน(ชุดที่4)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

พรสุรัช อินต๊ะขันท์. (2556). ชุดการสอนซ่อมเสริมทักษะเรื่องจังหวะหลักคงที่และกระสวนจังหวะ สําหรับนักเรียนเปียโนระดับชั้นต้น ในช่วงอายุ 6-9 ปี.
       นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.
พรสุรัช อินต๊ะขันท์. 2556. "ชุดการสอนซ่อมเสริมทักษะเรื่องจังหวะหลักคงที่และกระสวนจังหวะ สําหรับนักเรียนเปียโนระดับชั้นต้น ในช่วงอายุ 6-9 ปี".
       นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล.
พรสุรัช อินต๊ะขันท์. "ชุดการสอนซ่อมเสริมทักษะเรื่องจังหวะหลักคงที่และกระสวนจังหวะ สําหรับนักเรียนเปียโนระดับชั้นต้น ในช่วงอายุ 6-9 ปี".
       นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556. Print.