รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2013.330
Title ชุดการสอนซ่อมเสริมทักษะเรื่องจังหวะหลักคงที่และกระสวนจังหวะ สําหรับนักเรียนเปียโนระดับชั้นต้น ในช่วงอายุ 6-9 ปี
Creator พรสุรัช อินต๊ะขันท์
Contributor วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2556
Keyword ชุดการสอนซ่อมเสริม ,กระสวนจังหวะ ,จังหวะหลักคงที่ ,เปียโน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

พรสุรัช อินต๊ะขันท์,วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล. (2556) ชุดการสอนซ่อมเสริมทักษะเรื่องจังหวะหลักคงที่และกระสวนจังหวะ สําหรับนักเรียนเปียโนระดับชั้นต้น ในช่วงอายุ 6-9 ปี. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
พรสุรัช อินต๊ะขันท์,วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล. 2556. ชุดการสอนซ่อมเสริมทักษะเรื่องจังหวะหลักคงที่และกระสวนจังหวะ สําหรับนักเรียนเปียโนระดับชั้นต้น ในช่วงอายุ 6-9 ปี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
พรสุรัช อินต๊ะขันท์,วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล. ชุดการสอนซ่อมเสริมทักษะเรื่องจังหวะหลักคงที่และกระสวนจังหวะ สําหรับนักเรียนเปียโนระดับชั้นต้น ในช่วงอายุ 6-9 ปี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556. Print.