รหัสดีโอไอ 10.14457/MSU.res.2006.7
Title การออกแบบวิธีควบคุมความคับคั่ง ในระบบการสื่อสารแบบมัลติคาสท์ เพื่อสนับสนุนโปรแกรมประยุกต์มัลติมีเดีย และฐานข้อมูลแบบกระจาย /
Creator สมนึก พ่วงพรพิทักษ์
Publisher มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
Publication Year 2549
Keyword โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ,โปรแกรมประยุกต์ ,ระบบมัลติมีเดีย ,ฐานข้อมูลแบบกระจาย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สมนึก พ่วงพรพิทักษ์, (2549) การออกแบบวิธีควบคุมความคับคั่ง ในระบบการสื่อสารแบบมัลติคาสท์ เพื่อสนับสนุนโปรแกรมประยุกต์มัลติมีเดีย และฐานข้อมูลแบบกระจาย /. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,:ม.ป.ท.
สมนึก พ่วงพรพิทักษ์, 2549. การออกแบบวิธีควบคุมความคับคั่ง ในระบบการสื่อสารแบบมัลติคาสท์ เพื่อสนับสนุนโปรแกรมประยุกต์มัลติมีเดีย และฐานข้อมูลแบบกระจาย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,;
สมนึก พ่วงพรพิทักษ์, การออกแบบวิธีควบคุมความคับคั่ง ในระบบการสื่อสารแบบมัลติคาสท์ เพื่อสนับสนุนโปรแกรมประยุกต์มัลติมีเดีย และฐานข้อมูลแบบกระจาย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549. Print.