รหัสดีโอไอ 10.14457/MSU.res.2006.7
Title การออกแบบวิธีควบคุมความคับคั่ง ในระบบการสื่อสารแบบมัลติคาสท์ เพื่อสนับสนุนโปรแกรมประยุกต์มัลติมีเดีย และฐานข้อมูลแบบกระจาย /
Creator สมนึก พ่วงพรพิทักษ์
Publisher มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
Publication Year 2549
Keywords 1. โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์(ชุดที่1)
2. โปรแกรมประยุกต์(ชุดที่2)
3. ระบบมัลติมีเดีย(ชุดที่3)
4. ฐานข้อมูลแบบกระจาย(ชุดที่4)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สมนึก พ่วงพรพิทักษ์. (2549). การออกแบบวิธีควบคุมความคับคั่ง ในระบบการสื่อสารแบบมัลติคาสท์ เพื่อสนับสนุนโปรแกรมประยุกต์มัลติมีเดีย และฐานข้อมูลแบบกระจาย /.
       มหาสารคาม :: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,.
สมนึก พ่วงพรพิทักษ์. 2549. "การออกแบบวิธีควบคุมความคับคั่ง ในระบบการสื่อสารแบบมัลติคาสท์ เพื่อสนับสนุนโปรแกรมประยุกต์มัลติมีเดีย และฐานข้อมูลแบบกระจาย /".
       มหาสารคาม :: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,.
สมนึก พ่วงพรพิทักษ์. "การออกแบบวิธีควบคุมความคับคั่ง ในระบบการสื่อสารแบบมัลติคาสท์ เพื่อสนับสนุนโปรแกรมประยุกต์มัลติมีเดีย และฐานข้อมูลแบบกระจาย /".
       มหาสารคาม :: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,, 2549. Print.