รหัสดีโอไอ 10.14457/MCRU.res.2010.18
Title การรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของนักท่องเที่ยว
Creator วนิดา ตรีสวัสดิ์
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
Publication Year 2553
Keyword การรับรู้ภาพลักษณ์ ,ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ,หลวงพระบาง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf
Fulltext#13.pdf

บรรณานุกรม

วนิดา ตรีสวัสดิ์, (2553) การรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของนักท่องเที่ยว. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง:ม.ป.ท.
วนิดา ตรีสวัสดิ์, 2553. การรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของนักท่องเที่ยว. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง;
วนิดา ตรีสวัสดิ์, การรับรู้ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบางของนักท่องเที่ยว. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2553. Print.