รหัสดีโอไอ 10.14457/LPRU.res.2006.2
Title การสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง การปลูกข้าวหอมมะลิและการแปรรูปเป็นข้าวกล้อง โดยใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านของชุมชน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง /
Creator ไกรสร คำมา
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,
Publication Year 2549
Keyword แบบเรียนสำเร็จรูป ,ข้าวหอมมะลิ ,ข้าวกล้อง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ไกรสร คำมา, (2549) การสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง การปลูกข้าวหอมมะลิและการแปรรูปเป็นข้าวกล้อง โดยใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านของชุมชน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง /. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,:ม.ป.ท.
ไกรสร คำมา, 2549. การสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง การปลูกข้าวหอมมะลิและการแปรรูปเป็นข้าวกล้อง โดยใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านของชุมชน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,;
ไกรสร คำมา, การสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง การปลูกข้าวหอมมะลิและการแปรรูปเป็นข้าวกล้อง โดยใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านของชุมชน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2549. Print.