รหัสดีโอไอ 10.14457/LPRU.res.2006.2
Title การสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง การปลูกข้าวหอมมะลิและการแปรรูปเป็นข้าวกล้อง โดยใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านของชุมชน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง /
Creator ไกรสร คำมา
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,
Publication Year 2549
Keywords 1. แบบเรียนสำเร็จรูป(ชุดที่1)
2. ข้าวหอมมะลิ(ชุดที่2)
3. ข้าวกล้อง(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ไกรสร คำมา. (2549). การสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง การปลูกข้าวหอมมะลิและการแปรรูปเป็นข้าวกล้อง โดยใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านของชุมชน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง /.
       ลำปาง :: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,.
ไกรสร คำมา. 2549. "การสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง การปลูกข้าวหอมมะลิและการแปรรูปเป็นข้าวกล้อง โดยใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านของชุมชน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง /".
       ลำปาง :: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,.
ไกรสร คำมา. "การสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง การปลูกข้าวหอมมะลิและการแปรรูปเป็นข้าวกล้อง โดยใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านของชุมชน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง /".
       ลำปาง :: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง,, 2549. Print.