รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTT.res.2009.142
Title ผลกระทบของเถ้าแกลบ-เปลือกไม้และเถ้าปาล์มน้ำมันต่อกำลังอัด และการแทรกซึมคลอไรด์เข้าสู่คอนกรีต /
Creator สรภพ ก้านบัวแก้ว
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
Publication Year 2552
Keyword ขี้เถ้าแกลบ-เปลือกไม้ ,กำลังอัดของคอนกรีต ,คลอไรด์ ,เถ้าปาล์มน้ำมัน ,คอนกรีต
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract
Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

สรภพ ก้านบัวแก้ว, (2552) ผลกระทบของเถ้าแกลบ-เปลือกไม้และเถ้าปาล์มน้ำมันต่อกำลังอัด และการแทรกซึมคลอไรด์เข้าสู่คอนกรีต /. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,:ม.ป.ท.
สรภพ ก้านบัวแก้ว, 2552. ผลกระทบของเถ้าแกลบ-เปลือกไม้และเถ้าปาล์มน้ำมันต่อกำลังอัด และการแทรกซึมคลอไรด์เข้าสู่คอนกรีต /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,;
สรภพ ก้านบัวแก้ว, ผลกระทบของเถ้าแกลบ-เปลือกไม้และเถ้าปาล์มน้ำมันต่อกำลังอัด และการแทรกซึมคลอไรด์เข้าสู่คอนกรีต /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2552. Print.