รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTT.res.2009.142
Title ผลกระทบของเถ้าแกลบ-เปลือกไม้และเถ้าปาล์มน้ำมันต่อกำลังอัด และการแทรกซึมคลอไรด์เข้าสู่คอนกรีต /
Creator สรภพ ก้านบัวแก้ว
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
Publication Year 2552
Keywords 1. ขี้เถ้าแกลบ-เปลือกไม้(ชุดที่1)
2. กำลังอัดของคอนกรีต(ชุดที่2)
3. คลอไรด์(ชุดที่3)
4. เถ้าปาล์มน้ำมัน(ชุดที่4)
5. คอนกรีต(ชุดที่5)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Abstract
Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

สรภพ ก้านบัวแก้ว. (2552). ผลกระทบของเถ้าแกลบ-เปลือกไม้และเถ้าปาล์มน้ำมันต่อกำลังอัด และการแทรกซึมคลอไรด์เข้าสู่คอนกรีต /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
สรภพ ก้านบัวแก้ว. 2552. "ผลกระทบของเถ้าแกลบ-เปลือกไม้และเถ้าปาล์มน้ำมันต่อกำลังอัด และการแทรกซึมคลอไรด์เข้าสู่คอนกรีต /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
สรภพ ก้านบัวแก้ว. "ผลกระทบของเถ้าแกลบ-เปลือกไม้และเถ้าปาล์มน้ำมันต่อกำลังอัด และการแทรกซึมคลอไรด์เข้าสู่คอนกรีต /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,, 2552. Print.