รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTT.res.2007.49
Title ผลกระทบของเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ และเถ้าปาล์มน้ำมันต่ออัตราการซึมของน้ำผ่านคอนกรีต /
Creator วลัยลักษณ์ สาระจันทร์
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
Publication Year 2550
Keyword ขี้เถ้าแกลบ-เปลือกไม้ ,เถ้าปาล์มน้ำมัน ,การซึมผ่านของน้ำ ,คอนกรีต
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract
Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2

บรรณานุกรม

วลัยลักษณ์ สาระจันทร์, (2550) ผลกระทบของเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ และเถ้าปาล์มน้ำมันต่ออัตราการซึมของน้ำผ่านคอนกรีต /. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,:ม.ป.ท.
วลัยลักษณ์ สาระจันทร์, 2550. ผลกระทบของเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ และเถ้าปาล์มน้ำมันต่ออัตราการซึมของน้ำผ่านคอนกรีต /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,;
วลัยลักษณ์ สาระจันทร์, ผลกระทบของเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ และเถ้าปาล์มน้ำมันต่ออัตราการซึมของน้ำผ่านคอนกรีต /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550. Print.