รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTT.res.2007.49
Title ผลกระทบของเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ และเถ้าปาล์มน้ำมันต่ออัตราการซึมของน้ำผ่านคอนกรีต /
Creator วลัยลักษณ์ สาระจันทร์
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
Publication Year 2550
Keywords 1. ขี้เถ้าแกลบ-เปลือกไม้(ชุดที่1)
2. เถ้าปาล์มน้ำมัน(ชุดที่2)
3. การซึมผ่านของน้ำ(ชุดที่3)
4. คอนกรีต(ชุดที่4)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Abstract
Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2

บรรณานุกรม

วลัยลักษณ์ สาระจันทร์. (2550). ผลกระทบของเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ และเถ้าปาล์มน้ำมันต่ออัตราการซึมของน้ำผ่านคอนกรีต /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
วลัยลักษณ์ สาระจันทร์. 2550. "ผลกระทบของเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ และเถ้าปาล์มน้ำมันต่ออัตราการซึมของน้ำผ่านคอนกรีต /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
วลัยลักษณ์ สาระจันทร์. "ผลกระทบของเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ และเถ้าปาล์มน้ำมันต่ออัตราการซึมของน้ำผ่านคอนกรีต /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,, 2550. Print.