รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTT.res.2004.70
Title ผลกระทบของเถ้าถ่านหินจาก 5 แหล่ง ที่มีต่อค่าการซึมผ่านน้ำของคอนกรีต /
Creator ดิลก คูรัตนเวช
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
Publication Year 2547
Keywords 1. เถ้าถ่านหิน(ชุดที่1)
2. คอนกรีต(ชุดที่2)
3. การซึมผ่านของน้ำ(ชุดที่3)
ISBN 974-184-120-5
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ดิลก คูรัตนเวช. (2547). ผลกระทบของเถ้าถ่านหินจาก 5 แหล่ง ที่มีต่อค่าการซึมผ่านน้ำของคอนกรีต /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
ดิลก คูรัตนเวช. 2547. "ผลกระทบของเถ้าถ่านหินจาก 5 แหล่ง ที่มีต่อค่าการซึมผ่านน้ำของคอนกรีต /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
ดิลก คูรัตนเวช. "ผลกระทบของเถ้าถ่านหินจาก 5 แหล่ง ที่มีต่อค่าการซึมผ่านน้ำของคอนกรีต /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,, 2547. Print.