รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTT.res.2001.27
Title ผลกระทบของแก๊สตัวพาต่อการวิเคราะห์เอกลักษณ์ลิปิดด้วยแก๊สโครมาโตรกราฟีโดยไม่ใช้สารอ้างอิง /
Creator ศิริศักดิ์ ประสิทธิ์สรรหา
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
Publication Year 2544
Keyword กรดไขมัน ,แกสโครมาโตกราฟฟี ,เมททิลเอสเทอร์
ISBN 974-9550-81-1
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ศิริศักดิ์ ประสิทธิ์สรรหา, (2544) ผลกระทบของแก๊สตัวพาต่อการวิเคราะห์เอกลักษณ์ลิปิดด้วยแก๊สโครมาโตรกราฟีโดยไม่ใช้สารอ้างอิง /. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,:ม.ป.ท.
ศิริศักดิ์ ประสิทธิ์สรรหา, 2544. ผลกระทบของแก๊สตัวพาต่อการวิเคราะห์เอกลักษณ์ลิปิดด้วยแก๊สโครมาโตรกราฟีโดยไม่ใช้สารอ้างอิง /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,;
ศิริศักดิ์ ประสิทธิ์สรรหา, ผลกระทบของแก๊สตัวพาต่อการวิเคราะห์เอกลักษณ์ลิปิดด้วยแก๊สโครมาโตรกราฟีโดยไม่ใช้สารอ้างอิง /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2544. Print.