รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTT.res.2001.27
Title ผลกระทบของแก๊สตัวพาต่อการวิเคราะห์เอกลักษณ์ลิปิดด้วยแก๊สโครมาโตรกราฟีโดยไม่ใช้สารอ้างอิง /
Creator ศิริศักดิ์ ประสิทธิ์สรรหา
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
Publication Year 2544
Keywords 1. กรดไขมัน(ชุดที่1)
2. แกสโครมาโตกราฟฟี(ชุดที่2)
3. เมททิลเอสเทอร์(ชุดที่3)
ISBN 974-9550-81-1
ดิจิทัลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ศิริศักดิ์ ประสิทธิ์สรรหา. (2544). ผลกระทบของแก๊สตัวพาต่อการวิเคราะห์เอกลักษณ์ลิปิดด้วยแก๊สโครมาโตรกราฟีโดยไม่ใช้สารอ้างอิง /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
ศิริศักดิ์ ประสิทธิ์สรรหา. 2544. "ผลกระทบของแก๊สตัวพาต่อการวิเคราะห์เอกลักษณ์ลิปิดด้วยแก๊สโครมาโตรกราฟีโดยไม่ใช้สารอ้างอิง /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,.
ศิริศักดิ์ ประสิทธิ์สรรหา. "ผลกระทบของแก๊สตัวพาต่อการวิเคราะห์เอกลักษณ์ลิปิดด้วยแก๊สโครมาโตรกราฟีโดยไม่ใช้สารอ้างอิง /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,, 2544. Print.