รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2003.252
Title แนวทางการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมให้ประสบความสำเร็จตามทัศนะของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล "อุตสาหกรรมดีเด่น" /
Creator ปิยฉัตร จันทิวา
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2546
Keywords 1. ผู้ประกอบการ(ชุดที่1)
2. การบริหารธุรกิจ(ชุดที่2)
ISBN 974-623-657-1
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

ปิยฉัตร จันทิวา. (2546). แนวทางการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมให้ประสบความสำเร็จตามทัศนะของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล "อุตสาหกรรมดีเด่น" /.
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
ปิยฉัตร จันทิวา. 2546. "แนวทางการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมให้ประสบความสำเร็จตามทัศนะของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล "อุตสาหกรรมดีเด่น" /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
ปิยฉัตร จันทิวา. "แนวทางการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมให้ประสบความสำเร็จตามทัศนะของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล "อุตสาหกรรมดีเด่น" /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2546. Print.