รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2003.252
Title แนวทางการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมให้ประสบความสำเร็จตามทัศนะของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล "อุตสาหกรรมดีเด่น" /
Creator ปิยฉัตร จันทิวา
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2546
Keyword ผู้ประกอบการ ,การบริหารธุรกิจ
ISBN 974-623-657-1
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

ปิยฉัตร จันทิวา, (2546) แนวทางการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมให้ประสบความสำเร็จตามทัศนะของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล "อุตสาหกรรมดีเด่น" /. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,:ม.ป.ท.
ปิยฉัตร จันทิวา, 2546. แนวทางการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมให้ประสบความสำเร็จตามทัศนะของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล "อุตสาหกรรมดีเด่น" /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,;
ปิยฉัตร จันทิวา, แนวทางการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมให้ประสบความสำเร็จตามทัศนะของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล "อุตสาหกรรมดีเด่น" /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546. Print.