รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2002.195
Title การศึกษาติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปีการศึกษา 2540-2542 /
Creator อมร ภูวราง
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2545
ISBN 974-623-475-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

อมร ภูวราง, (2545) การศึกษาติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปีการศึกษา 2540-2542 /. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,:ม.ป.ท.
อมร ภูวราง, 2545. การศึกษาติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปีการศึกษา 2540-2542 /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,;
อมร ภูวราง, การศึกษาติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปีการศึกษา 2540-2542 /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545. Print.