รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2002.194
Title การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ ด้วยโมเดล FOCCO /
Creator บุษยรัตน์ ผลงาม
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2545
Keywords 1. คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน(ชุดที่1)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ชุดที่2)
3. บทเรียนผ่านเว็บ(ชุดที่3)
ISBN 974-623-373-4
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

บุษยรัตน์ ผลงาม. (2545). การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ ด้วยโมเดล FOCCO /.
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
บุษยรัตน์ ผลงาม. 2545. "การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ ด้วยโมเดล FOCCO /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
บุษยรัตน์ ผลงาม. "การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ ด้วยโมเดล FOCCO /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2545. Print.