รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2002.194
Title การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ ด้วยโมเดล FOCCO /
Creator บุษยรัตน์ ผลงาม
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2545
Keyword คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน ,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ,บทเรียนผ่านเว็บ
ISBN 974-623-373-4
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

บุษยรัตน์ ผลงาม, (2545) การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ ด้วยโมเดล FOCCO /. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,:ม.ป.ท.
บุษยรัตน์ ผลงาม, 2545. การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ ด้วยโมเดล FOCCO /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,;
บุษยรัตน์ ผลงาม, การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ ด้วยโมเดล FOCCO /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545. Print.