รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2002.193
Title การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม เรื่องระบบไฟฟ้ารถยนต์ /
Creator ประสาน มะโนรี
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2545
Keywords 1. การฝึกอบรม(ชุดที่1)
2. ระบบไฟฟ้ารถยนต์(ชุดที่2)
ISBN 974-623-352-1
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

ประสาน มะโนรี. (2545). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม เรื่องระบบไฟฟ้ารถยนต์ /.
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
ประสาน มะโนรี. 2545. "การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม เรื่องระบบไฟฟ้ารถยนต์ /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
ประสาน มะโนรี. "การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม เรื่องระบบไฟฟ้ารถยนต์ /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2545. Print.