รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2002.193
Title การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม เรื่องระบบไฟฟ้ารถยนต์ /
Creator ประสาน มะโนรี
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2545
Keyword การฝึกอบรม ,ระบบไฟฟ้ารถยนต์
ISBN 974-623-352-1
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

ประสาน มะโนรี, (2545) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม เรื่องระบบไฟฟ้ารถยนต์ /. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,:ม.ป.ท.
ประสาน มะโนรี, 2545. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม เรื่องระบบไฟฟ้ารถยนต์ /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,;
ประสาน มะโนรี, การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม เรื่องระบบไฟฟ้ารถยนต์ /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545. Print.