รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2002.192
Title การหาประสิทธิภาพชุดการฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ ส่วนการฝึกอบรม บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน /
Creator ธีรวัฒน์ ศุภติมัสโร
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2545
Keywords 1. บริษัททศท คอร์ปอเรชั่น(ชุดที่1)
2. การฝึกอบรม(ชุดที่2)
3. โทรศัพท์สาธารณะ(ชุดที่3)
4. การสอนด้วยสื่อ(ชุดที่4)
ISBN 974-623-480-3
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

ธีรวัฒน์ ศุภติมัสโร. (2545). การหาประสิทธิภาพชุดการฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ ส่วนการฝึกอบรม บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน /.
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
ธีรวัฒน์ ศุภติมัสโร. 2545. "การหาประสิทธิภาพชุดการฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ ส่วนการฝึกอบรม บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
ธีรวัฒน์ ศุภติมัสโร. "การหาประสิทธิภาพชุดการฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ ส่วนการฝึกอบรม บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2545. Print.