รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2002.192
Title การหาประสิทธิภาพชุดการฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ ส่วนการฝึกอบรม บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน /
Creator ธีรวัฒน์ ศุภติมัสโร
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2545
Keyword บริษัททศท คอร์ปอเรชั่น ,การฝึกอบรม ,โทรศัพท์สาธารณะ ,การสอนด้วยสื่อ
ISBN 974-623-480-3
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

ธีรวัฒน์ ศุภติมัสโร, (2545) การหาประสิทธิภาพชุดการฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ ส่วนการฝึกอบรม บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน /. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,:ม.ป.ท.
ธีรวัฒน์ ศุภติมัสโร, 2545. การหาประสิทธิภาพชุดการฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ ส่วนการฝึกอบรม บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,;
ธีรวัฒน์ ศุภติมัสโร, การหาประสิทธิภาพชุดการฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ ส่วนการฝึกอบรม บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545. Print.