รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2002.191
Title การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า (โครงการเงินกู้ธนาคารโลก) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล /
Creator บุญช่วย เจริญผล
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2545
Keywords 1. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล(ชุดที่1)
2. การประเมินหลักสูตร(ชุดที่2)
ISBN 974-623-556-7
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

บุญช่วย เจริญผล. (2545). การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า (โครงการเงินกู้ธนาคารโลก) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล /.
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
บุญช่วย เจริญผล. 2545. "การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า (โครงการเงินกู้ธนาคารโลก) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
บุญช่วย เจริญผล. "การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า (โครงการเงินกู้ธนาคารโลก) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2545. Print.