รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2002.191
Title การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า (โครงการเงินกู้ธนาคารโลก) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล /
Creator บุญช่วย เจริญผล
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2545
Keyword สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ,การประเมินหลักสูตร
ISBN 974-623-556-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

บุญช่วย เจริญผล, (2545) การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า (โครงการเงินกู้ธนาคารโลก) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล /. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,:ม.ป.ท.
บุญช่วย เจริญผล, 2545. การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า (โครงการเงินกู้ธนาคารโลก) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,;
บุญช่วย เจริญผล, การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า (โครงการเงินกู้ธนาคารโลก) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545. Print.