รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2002.190
Title การศึกษากระบวนการทำผิวสำเร็จของโลหะเงินเจือทองแดงและโลหะเงินเจือทองแดงอินเดียม สำหรับทำตัวเรือนเครื่องประดับ ที่มีผลต่อความต้านทานการหมอง /
Creator บัญชา รูปสวยดี
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2545
Keywords 1. เครื่องประดับ(ชุดที่1)
2. โลหะ(ชุดที่2)
3. เงิน(ชุดที่3)
ISBN 974-623-531-1
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

บัญชา รูปสวยดี. (2545). การศึกษากระบวนการทำผิวสำเร็จของโลหะเงินเจือทองแดงและโลหะเงินเจือทองแดงอินเดียม สำหรับทำตัวเรือนเครื่องประดับ ที่มีผลต่อความต้านทานการหมอง /.
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
บัญชา รูปสวยดี. 2545. "การศึกษากระบวนการทำผิวสำเร็จของโลหะเงินเจือทองแดงและโลหะเงินเจือทองแดงอินเดียม สำหรับทำตัวเรือนเครื่องประดับ ที่มีผลต่อความต้านทานการหมอง /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
บัญชา รูปสวยดี. "การศึกษากระบวนการทำผิวสำเร็จของโลหะเงินเจือทองแดงและโลหะเงินเจือทองแดงอินเดียม สำหรับทำตัวเรือนเครื่องประดับ ที่มีผลต่อความต้านทานการหมอง /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2545. Print.