รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2002.190
Title การศึกษากระบวนการทำผิวสำเร็จของโลหะเงินเจือทองแดงและโลหะเงินเจือทองแดงอินเดียม สำหรับทำตัวเรือนเครื่องประดับ ที่มีผลต่อความต้านทานการหมอง /
Creator บัญชา รูปสวยดี
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2545
Keyword เครื่องประดับ ,โลหะ ,เงิน
ISBN 974-623-531-1
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

บัญชา รูปสวยดี, (2545) การศึกษากระบวนการทำผิวสำเร็จของโลหะเงินเจือทองแดงและโลหะเงินเจือทองแดงอินเดียม สำหรับทำตัวเรือนเครื่องประดับ ที่มีผลต่อความต้านทานการหมอง /. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,:ม.ป.ท.
บัญชา รูปสวยดี, 2545. การศึกษากระบวนการทำผิวสำเร็จของโลหะเงินเจือทองแดงและโลหะเงินเจือทองแดงอินเดียม สำหรับทำตัวเรือนเครื่องประดับ ที่มีผลต่อความต้านทานการหมอง /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,;
บัญชา รูปสวยดี, การศึกษากระบวนการทำผิวสำเร็จของโลหะเงินเจือทองแดงและโลหะเงินเจือทองแดงอินเดียม สำหรับทำตัวเรือนเครื่องประดับ ที่มีผลต่อความต้านทานการหมอง /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545. Print.