รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2002.188
Title การสร้างชุดฝึกอบรม เรื่องการวางแผนการผลิต สำหรับหัวหน้างาน /
Creator สิทธา ธัญญสิทธิ์
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2545
Keyword การวางแผนการผลิต ,การฝึกอบรม
ISBN 974-623-511-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

สิทธา ธัญญสิทธิ์, (2545) การสร้างชุดฝึกอบรม เรื่องการวางแผนการผลิต สำหรับหัวหน้างาน /. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,:ม.ป.ท.
สิทธา ธัญญสิทธิ์, 2545. การสร้างชุดฝึกอบรม เรื่องการวางแผนการผลิต สำหรับหัวหน้างาน /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,;
สิทธา ธัญญสิทธิ์, การสร้างชุดฝึกอบรม เรื่องการวางแผนการผลิต สำหรับหัวหน้างาน /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545. Print.