รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2002.188
Title การสร้างชุดฝึกอบรม เรื่องการวางแผนการผลิต สำหรับหัวหน้างาน /
Creator สิทธา ธัญญสิทธิ์
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2545
Keywords 1. การวางแผนการผลิต(ชุดที่1)
2. การฝึกอบรม(ชุดที่2)
ISBN 974-623-511-7
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

สิทธา ธัญญสิทธิ์. (2545). การสร้างชุดฝึกอบรม เรื่องการวางแผนการผลิต สำหรับหัวหน้างาน /.
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
สิทธา ธัญญสิทธิ์. 2545. "การสร้างชุดฝึกอบรม เรื่องการวางแผนการผลิต สำหรับหัวหน้างาน /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
สิทธา ธัญญสิทธิ์. "การสร้างชุดฝึกอบรม เรื่องการวางแผนการผลิต สำหรับหัวหน้างาน /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2545. Print.