รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2002.187
Title คุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินที่เสริมด้วยรากกระถินเทพาสำหรับงานป้องกันลาดคันดิน /
Creator สันติ พัชนะ
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2545
Keywords 1. ดิน(ชุดที่1)
2. การสำรวจดิน(ชุดที่2)
ISBN 974-623-520-6
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

สันติ พัชนะ. (2545). คุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินที่เสริมด้วยรากกระถินเทพาสำหรับงานป้องกันลาดคันดิน /.
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
สันติ พัชนะ. 2545. "คุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินที่เสริมด้วยรากกระถินเทพาสำหรับงานป้องกันลาดคันดิน /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
สันติ พัชนะ. "คุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินที่เสริมด้วยรากกระถินเทพาสำหรับงานป้องกันลาดคันดิน /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2545. Print.