รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2002.187
Title คุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินที่เสริมด้วยรากกระถินเทพาสำหรับงานป้องกันลาดคันดิน /
Creator สันติ พัชนะ
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2545
Keyword ดิน ,การสำรวจดิน
ISBN 974-623-520-6
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

สันติ พัชนะ, (2545) คุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินที่เสริมด้วยรากกระถินเทพาสำหรับงานป้องกันลาดคันดิน /. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,:ม.ป.ท.
สันติ พัชนะ, 2545. คุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินที่เสริมด้วยรากกระถินเทพาสำหรับงานป้องกันลาดคันดิน /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,;
สันติ พัชนะ, คุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินที่เสริมด้วยรากกระถินเทพาสำหรับงานป้องกันลาดคันดิน /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545. Print.