รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2002.185
Title การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ ระดับปริญญาตรี (ค.บ 3 ปี) ตามหลักสูตร แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม โปรแกรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพระนคร /
Creator ไวพจน์ เพชรรัตน์
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2545
Keyword สถาบันราชภัฏพระนคร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ,การศึกษาขั้นอุดมศึกษา ,คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ISBN 974-623-478-1
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

ไวพจน์ เพชรรัตน์, (2545) การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ ระดับปริญญาตรี (ค.บ 3 ปี) ตามหลักสูตร แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม โปรแกรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพระนคร /. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,:ม.ป.ท.
ไวพจน์ เพชรรัตน์, 2545. การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ ระดับปริญญาตรี (ค.บ 3 ปี) ตามหลักสูตร แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม โปรแกรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพระนคร /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,;
ไวพจน์ เพชรรัตน์, การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ ระดับปริญญาตรี (ค.บ 3 ปี) ตามหลักสูตร แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม โปรแกรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพระนคร /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545. Print.