รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2002.185
Title การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ ระดับปริญญาตรี (ค.บ 3 ปี) ตามหลักสูตร แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม โปรแกรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพระนคร /
Creator ไวพจน์ เพชรรัตน์
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2545
Keywords 1. สถาบันราชภัฏพระนคร. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ชุดที่1)
2. การศึกษาขั้นอุดมศึกษา(ชุดที่2)
3. คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน(ชุดที่3)
ISBN 974-623-478-1
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

ไวพจน์ เพชรรัตน์. (2545). การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ ระดับปริญญาตรี (ค.บ 3 ปี) ตามหลักสูตร แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม โปรแกรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพระนคร /.
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
ไวพจน์ เพชรรัตน์. 2545. "การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ ระดับปริญญาตรี (ค.บ 3 ปี) ตามหลักสูตร แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม โปรแกรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพระนคร /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
ไวพจน์ เพชรรัตน์. "การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ ระดับปริญญาตรี (ค.บ 3 ปี) ตามหลักสูตร แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม โปรแกรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพระนคร /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2545. Print.