รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2002.184
Title การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนในการออกแบบอุปกรณ์จับยึดอาศัยหลักการฟีทเจอร์ กรณีศึกษา : แท่นยึดชิ้นส่วนรถยนต์ /
Creator เชิดศักดิ์ กำปั่น
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2545
Keyword รถยนต์ ,การเขียนแบบรถยนต์
ISBN 974-623-591-5
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

เชิดศักดิ์ กำปั่น, (2545) การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนในการออกแบบอุปกรณ์จับยึดอาศัยหลักการฟีทเจอร์ กรณีศึกษา : แท่นยึดชิ้นส่วนรถยนต์ /. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,:ม.ป.ท.
เชิดศักดิ์ กำปั่น, 2545. การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนในการออกแบบอุปกรณ์จับยึดอาศัยหลักการฟีทเจอร์ กรณีศึกษา : แท่นยึดชิ้นส่วนรถยนต์ /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,;
เชิดศักดิ์ กำปั่น, การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนในการออกแบบอุปกรณ์จับยึดอาศัยหลักการฟีทเจอร์ กรณีศึกษา : แท่นยึดชิ้นส่วนรถยนต์ /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545. Print.