รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2002.184
Title การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนในการออกแบบอุปกรณ์จับยึดอาศัยหลักการฟีทเจอร์ กรณีศึกษา : แท่นยึดชิ้นส่วนรถยนต์ /
Creator เชิดศักดิ์ กำปั่น
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2545
Keywords 1. รถยนต์(ชุดที่1)
2. การเขียนแบบรถยนต์(ชุดที่2)
ISBN 974-623-591-5
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

เชิดศักดิ์ กำปั่น. (2545). การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนในการออกแบบอุปกรณ์จับยึดอาศัยหลักการฟีทเจอร์ กรณีศึกษา : แท่นยึดชิ้นส่วนรถยนต์ /.
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
เชิดศักดิ์ กำปั่น. 2545. "การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนในการออกแบบอุปกรณ์จับยึดอาศัยหลักการฟีทเจอร์ กรณีศึกษา : แท่นยึดชิ้นส่วนรถยนต์ /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
เชิดศักดิ์ กำปั่น. "การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนในการออกแบบอุปกรณ์จับยึดอาศัยหลักการฟีทเจอร์ กรณีศึกษา : แท่นยึดชิ้นส่วนรถยนต์ /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2545. Print.