รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2002.183
Title การประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรมและการจำลองปัญหาเพื่อการจัดวางผังเครื่องจักรแบบหลายแถว /
Creator จีรศักดิ์ ซ้ายสุวรรณ
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2545
Keywords เครื่องจักรกล
ISBN 974-623-427-7
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

จีรศักดิ์ ซ้ายสุวรรณ. (2545). การประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรมและการจำลองปัญหาเพื่อการจัดวางผังเครื่องจักรแบบหลายแถว /.
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
จีรศักดิ์ ซ้ายสุวรรณ. 2545. "การประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรมและการจำลองปัญหาเพื่อการจัดวางผังเครื่องจักรแบบหลายแถว /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
จีรศักดิ์ ซ้ายสุวรรณ. "การประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรมและการจำลองปัญหาเพื่อการจัดวางผังเครื่องจักรแบบหลายแถว /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2545. Print.