รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2002.183
Title การประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรมและการจำลองปัญหาเพื่อการจัดวางผังเครื่องจักรแบบหลายแถว /
Creator จีรศักดิ์ ซ้ายสุวรรณ
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2545
ISBN 974-623-427-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

จีรศักดิ์ ซ้ายสุวรรณ, (2545) การประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรมและการจำลองปัญหาเพื่อการจัดวางผังเครื่องจักรแบบหลายแถว /. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,:ม.ป.ท.
จีรศักดิ์ ซ้ายสุวรรณ, 2545. การประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรมและการจำลองปัญหาเพื่อการจัดวางผังเครื่องจักรแบบหลายแถว /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,;
จีรศักดิ์ ซ้ายสุวรรณ, การประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรมและการจำลองปัญหาเพื่อการจัดวางผังเครื่องจักรแบบหลายแถว /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545. Print.