รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2002.182
Title การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน /
Creator พรทิพย์ ภู่ประดิษฐ์
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2545
ISBN 974-623-452-8
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

พรทิพย์ ภู่ประดิษฐ์, (2545) การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน /. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,:ม.ป.ท.
พรทิพย์ ภู่ประดิษฐ์, 2545. การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,;
พรทิพย์ ภู่ประดิษฐ์, การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545. Print.