รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2002.182
Title การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน /
Creator พรทิพย์ ภู่ประดิษฐ์
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2545
Keywords ข้าราชการ
ISBN 974-623-452-8
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

พรทิพย์ ภู่ประดิษฐ์. (2545). การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน /.
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
พรทิพย์ ภู่ประดิษฐ์. 2545. "การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
พรทิพย์ ภู่ประดิษฐ์. "การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2545. Print.