รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2001.143
Title การศึกษาสภาพการบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ /
Creator สุณีย์ ศักดิ์แสน
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2544
Keyword เทคโนโลยีทางการศึกษา ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

สุณีย์ ศักดิ์แสน, (2544) การศึกษาสภาพการบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ /. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,:ม.ป.ท.
สุณีย์ ศักดิ์แสน, 2544. การศึกษาสภาพการบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,;
สุณีย์ ศักดิ์แสน, การศึกษาสภาพการบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544. Print.