รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2001.143
Title การศึกษาสภาพการบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ /
Creator สุณีย์ ศักดิ์แสน
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2544
Keywords 1. เทคโนโลยีทางการศึกษา(ชุดที่1)
2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

สุณีย์ ศักดิ์แสน. (2544). การศึกษาสภาพการบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ /.
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
สุณีย์ ศักดิ์แสน. 2544. "การศึกษาสภาพการบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
สุณีย์ ศักดิ์แสน. "การศึกษาสภาพการบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2544. Print.