รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2001.142
Title การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความชอบ จากการสอนด้วยวิดีทัศน์แบบสถานการณ์จำลองกับการสอนปกติ วิชาทฤษฎีงานถม-ลงยา /
Creator จารุวรรณ รัตนโภคา
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2544
Keyword ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ,วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ,เครื่องถม ,ช่างทอง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

จารุวรรณ รัตนโภคา, (2544) การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความชอบ จากการสอนด้วยวิดีทัศน์แบบสถานการณ์จำลองกับการสอนปกติ วิชาทฤษฎีงานถม-ลงยา /. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,:ม.ป.ท.
จารุวรรณ รัตนโภคา, 2544. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความชอบ จากการสอนด้วยวิดีทัศน์แบบสถานการณ์จำลองกับการสอนปกติ วิชาทฤษฎีงานถม-ลงยา /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,;
จารุวรรณ รัตนโภคา, การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความชอบ จากการสอนด้วยวิดีทัศน์แบบสถานการณ์จำลองกับการสอนปกติ วิชาทฤษฎีงานถม-ลงยา /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544. Print.