รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2001.142
Title การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความชอบ จากการสอนด้วยวิดีทัศน์แบบสถานการณ์จำลองกับการสอนปกติ วิชาทฤษฎีงานถม-ลงยา /
Creator จารุวรรณ รัตนโภคา
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2544
Keywords 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ชุดที่1)
2. วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา(ชุดที่2)
3. เครื่องถม(ชุดที่3)
4. ช่างทอง(ชุดที่4)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

จารุวรรณ รัตนโภคา. (2544). การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความชอบ จากการสอนด้วยวิดีทัศน์แบบสถานการณ์จำลองกับการสอนปกติ วิชาทฤษฎีงานถม-ลงยา /.
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
จารุวรรณ รัตนโภคา. 2544. "การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความชอบ จากการสอนด้วยวิดีทัศน์แบบสถานการณ์จำลองกับการสอนปกติ วิชาทฤษฎีงานถม-ลงยา /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
จารุวรรณ รัตนโภคา. "การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความชอบ จากการสอนด้วยวิดีทัศน์แบบสถานการณ์จำลองกับการสอนปกติ วิชาทฤษฎีงานถม-ลงยา /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2544. Print.