รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2001.141
Title การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกสำหรับเด็กออทิสติก /
Creator จิตสถา เสือทอง
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2544
Keywords 1. คณิตศาสตร์(ชุดที่1)
2. การบวก(ชุดที่2)
3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(ชุดที่3)
4. เด็กออทิสติก(ชุดที่4)
ISBN 974-623-265-7
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

จิตสถา เสือทอง. (2544). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกสำหรับเด็กออทิสติก /.
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
จิตสถา เสือทอง. 2544. "การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกสำหรับเด็กออทิสติก /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
จิตสถา เสือทอง. "การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกสำหรับเด็กออทิสติก /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2544. Print.