รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2001.141
Title การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกสำหรับเด็กออทิสติก /
Creator จิตสถา เสือทอง
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2544
Keyword คณิตศาสตร์ ,การบวก ,บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ,เด็กออทิสติก
ISBN 974-623-265-7
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

จิตสถา เสือทอง, (2544) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกสำหรับเด็กออทิสติก /. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,:ม.ป.ท.
จิตสถา เสือทอง, 2544. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกสำหรับเด็กออทิสติก /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,;
จิตสถา เสือทอง, การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกสำหรับเด็กออทิสติก /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544. Print.