รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2001.140
Title การติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ /
Creator เทียนชัย เจาตระกูล
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2544
Keywords 1. บัณฑิต(ชุดที่1)
2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

เทียนชัย เจาตระกูล. (2544). การติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ /.
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
เทียนชัย เจาตระกูล. 2544. "การติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
เทียนชัย เจาตระกูล. "การติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2544. Print.