รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2001.121
Title วงจรแบ่งกำลังบนโครงสร้างสายนำสัญญาณระนาบร่วม /
Creator วรการ เสาเวียง
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2544
Keyword วงจรไฟฟ้า ,สายนำสัญญาณ
ISBN 974-623-262-2
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

วรการ เสาเวียง, (2544) วงจรแบ่งกำลังบนโครงสร้างสายนำสัญญาณระนาบร่วม /. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,:ม.ป.ท.
วรการ เสาเวียง, 2544. วงจรแบ่งกำลังบนโครงสร้างสายนำสัญญาณระนาบร่วม /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,;
วรการ เสาเวียง, วงจรแบ่งกำลังบนโครงสร้างสายนำสัญญาณระนาบร่วม /. ม.ป.ท.:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544. Print.