รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2001.121
Title วงจรแบ่งกำลังบนโครงสร้างสายนำสัญญาณระนาบร่วม /
Creator วรการ เสาเวียง
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2544
Keywords 1. วงจรไฟฟ้า(ชุดที่1)
2. สายนำสัญญาณ(ชุดที่2)
ISBN 974-623-262-2
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

วรการ เสาเวียง. (2544). วงจรแบ่งกำลังบนโครงสร้างสายนำสัญญาณระนาบร่วม /.
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
วรการ เสาเวียง. 2544. "วงจรแบ่งกำลังบนโครงสร้างสายนำสัญญาณระนาบร่วม /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
วรการ เสาเวียง. "วงจรแบ่งกำลังบนโครงสร้างสายนำสัญญาณระนาบร่วม /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2544. Print.