รหัสดีโอไอ 10.14457/KMUTNB.the.2001.120
Title การวิเคราะห์ฟอลท์ในระบบพิกัดเฟสโดยใช้หลักการฉีดกระแสชดเชย /
Creator วิรัตน์ นักกรองดี
Publisher สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,
Publication Year 2544
Keywords ระบบไฟฟ้ากำลัง
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Abstract

บรรณานุกรม

วิรัตน์ นักกรองดี. (2544). การวิเคราะห์ฟอลท์ในระบบพิกัดเฟสโดยใช้หลักการฉีดกระแสชดเชย /.
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
วิรัตน์ นักกรองดี. 2544. "การวิเคราะห์ฟอลท์ในระบบพิกัดเฟสโดยใช้หลักการฉีดกระแสชดเชย /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
วิรัตน์ นักกรองดี. "การวิเคราะห์ฟอลท์ในระบบพิกัดเฟสโดยใช้หลักการฉีดกระแสชดเชย /".
       กรุงเทพฯ :: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2544. Print.