รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.386
Title การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) เรื่อง กลไกของชีวิต ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตัดสินใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Creator ดวงเดือน โมกภา
Contributor วิมล สำราญวานิช
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
Keyword การตัดสินใจ ,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ,การเรียนรู้
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

ดวงเดือน โมกภา,วิมล สำราญวานิช. (2553) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) เรื่อง กลไกของชีวิต ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตัดสินใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
ดวงเดือน โมกภา,วิมล สำราญวานิช. 2553. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) เรื่อง กลไกของชีวิต ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตัดสินใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
ดวงเดือน โมกภา,วิมล สำราญวานิช. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) เรื่อง กลไกของชีวิต ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตัดสินใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.