รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.383
Title การศึกษาผลของมุมหัวเผาที่มีผลต่อการกระจายอุณหภูมิในเตาเผาปูนขาวโดยวิธีไฟไนต์วอลลุ่ม
Creator อัญชิสา ยี่สุ่นแซม
Contributor เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต,
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
Keyword เตาเผาปูนขาว ,เตาเผา
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf
Fulltext#13.pdf

บรรณานุกรม

อัญชิสา ยี่สุ่นแซม และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2553) การศึกษาผลของมุมหัวเผาที่มีผลต่อการกระจายอุณหภูมิในเตาเผาปูนขาวโดยวิธีไฟไนต์วอลลุ่ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
อัญชิสา ยี่สุ่นแซม และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2553. การศึกษาผลของมุมหัวเผาที่มีผลต่อการกระจายอุณหภูมิในเตาเผาปูนขาวโดยวิธีไฟไนต์วอลลุ่ม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
อัญชิสา ยี่สุ่นแซม และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาผลของมุมหัวเผาที่มีผลต่อการกระจายอุณหภูมิในเตาเผาปูนขาวโดยวิธีไฟไนต์วอลลุ่ม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.