รหัสดีโอไอ 10.14457/KKU.the.2010.382
Title การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
Creator ปิยวัฒน์ โพชะกะ
Contributor กาญนิถา ครองธรรมชาติ
Publisher มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Publication Year 2553
Keyword การมีส่วนร่วมของประชาชน ,ขยะ
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf
Fulltext#11.pdf
Fulltext#12.pdf

บรรณานุกรม

ปิยวัฒน์ โพชะกะ,กาญนิถา ครองธรรมชาติ. (2553) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ม.ป.ท.
ปิยวัฒน์ โพชะกะ,กาญนิถา ครองธรรมชาติ. 2553. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
ปิยวัฒน์ โพชะกะ,กาญนิถา ครองธรรมชาติ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.